Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
07.10.2016  

Objavljen javni razpis s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za NVO v obdobju 2017-2019

Ljubljana, 7. oktober 2016 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) je Ministrstvo za zunanje zadeve, 7. oktobra 2016 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019.

Besedilo javnega razpisa - Javni razpis (dostopno tukaj)

Obrazci za prijavo na javni razpis - Vsebinski načrt projekta - obrazec št. 1 (dostopno tukaj) - Finančni načrt projekta - obrazec št. 2 (dostopno tukaj) - Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju - obrazec št. 3 (dostopno tukaj) - Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov - obrazec št. 4 (dostopno tukaj) - Delovni prevod - obrazec št. 5 (dostopno tukaj) - Ovojnica - obrazec št. 6 (dostopno tukaj)

Obrazci in navodila za poročanje - obrazec - Zahtevek za izplačilo (dostopno tukaj) - obrazec OVP – Obrazec za vsebinsko poročanje (dostopno tukaj) - obrazec - Evidenca opravljenega dela (dostopno tukaj) - obrazec OFP - Obrazec za finančno poročanje (dostopno tukaj) - Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019 (dostopno tukaj)

Ostalo - vzorec pogodbe (dostopno tukaj) - Merila za ocenjevanje vlog (dostopno tukaj)

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 17. oktobra 2016, organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da prijavo posredujejo na razvoj.mzz(at)gov.si najkasneje do petka, 14. oktobra 2016. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

Vprašanja in odgovori v zvezi z objavljenim javnim razpisom

Vprašanje: Zasledila sem objavo Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019. Zanima me, če razumem pravilno, Slovenija ne more sodelovati pri tem javnem razpisu? "Na Zahodnem Balkanu se projekti lahko izvajajo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji, v Vzhodni Evropi v Belorusiji, Moldovi in Ukrajini."

Odgovor: Skladno s 4. točko javnega razpisa se na razpis lahko prijavijo samo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji. V Sklopu A izvajalci lahko prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v katerikoli državi na Zahodnem Balkanu (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji, Srbiji) ter v Vzhodni Evropi (Belorusiji, Moldovi, Ukrajini).

Vprašanje: Razpisana so sredstva za projekt v Podsaharski Afriki. Ali s tem definirate Severno Afriko: Egipt, Alžir, Maroko, Tunizija?

Odgovor: Pri Sklopu B1 "Krepitev odpornosti na humanitarne krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo" prijavitelji lahko prijavijo projekte v Podsaharski Afriki, v katerikoli državi, ki je prejemnica uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC, kjer bo prijavitelj lahko izvedel projekt v sodelovanju z lokalnim partnerjem. Države Podsaharske Afrike so države podpisnice Cotonoujskega sporazuma, vključno s Sudanom in Južnim Sudanom. Pri Sklopu C "Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda" prijavitelji lahko prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v eni od držav Severne Afrike, in sicer: v Egiptu, Libiji, Tuniziji, Alžiriji in Maroku.

Vprašanje: Imeli bi vprašanje glede razpisa za mednarodno razvojno sodelovanje, in sicer me zanima pri sodelovanju tujih partnerskih organizacij: Ali je dovolj naša izjava o sodelovanju tujih partnerskih organizacij ali je potrebno pridobiti soglasje teh partnerskih organizacij z njihovimi podpisi?

Odgovor: V 5. poglavju javnega razpisa je ena od obveznih prilog Izjava prijavitelja o sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami v partnerski državi, ki bodo vključene v izvajanje projekta. Pri 5. točki tega poglavja je opredeljeno, kaj mora izjava vključevati. Z izjavo prijavitelj (s svojim podpisom) zagotovi udeležbo tuje partnerske organizacije tako, kot je to zapisal v izjavi. Pisno soglasje partnerske organizacije ni zahtevano.

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da en prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte? Zanima me, ali je lahko en prijavitelj prijavi več projektov znotraj enega sklopa – npr. 2 v sklopu A in 1 Sklopu B, ali pa je mišljeno 1 projekt po Sklopu?

Odgovor: V 3. poglavju javnega razpisa je opredeljeno, da posamezen prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte v okviru tega javnega razpisa. Prijavitelj lahko prijavi vse tri projekte znotraj enega sklopa.

Vprašanje: Imam vprašanje povezano z razpisom za projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, in sicer glede sklopa C. Pod ciljnimi aktivnostmi je pod drugo alinejo napisano, da je ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce in pedagoški delavci, ki bodo izvajali usposabljanja za otroke. Je tu mišljeno, da ti isti pedagoški delavci, ki jih usposabljajo predstavniki lokalnih organizacij, potem izvajajo usposabljanja za otroke?

Odgovor: Navedba v javnem razpisu v sklopu C pod drugo alinejo: izgradnja in krepitev izobraževanja o pravicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce (train the trainers) in pedagoški delavci, ki bodo izvajali izobraževanja za otroke;pomeni, da ti isti pedagoški delavci, ki jih usposabljajo predstavniki lokalnih organizacij, izvajajo izobraževanja za otroke.

Vprašanje: V zvezi z Javnim razpisom za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah zahodnega Balkana, vzhodne Evrope, podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju 2017 do 2019, prosimo za pojasnilo glede upravičenosti do sodelovanja naše organizacije kot prijavitelja oz. projektnega partnerja. Regionalni center za okolje, podružnica Ljubljana je neodvisna, nestrankarska, ne-zagovorniška in neprofitna mednarodna okoljska organizacija s sedežem v Sloveniji. Zanima nas, ali kot takšna organizacija lahko nastopa kot prijavitelj ali kot partner na omenjenem razpisu. V prilogi pošiljamo še izpis iz sodnega/poslovnega registra, ustanovno listino matične organizacije in dodatno pojasnilo.

Odgovor: Skladno s 4. točko javnega razpisa se na razpis lahko prijavijo samo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Iz priloženih dokumentov izhaja, da je vaša organizacija podružnica mednarodne organizacije in kot taka ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa. Lahko pa vaša organizacija sodeluje kot zunanji sodelavec pri projektu nevladne organizacije registrirane v RS, ki se bo prijavila na ta razpis. V projekt pa se lahko vključite tudi kot lokalna partnerska organizacija v primeru, če imate v prijavljeni državi prejemnici svojo podružnico.

Vprašanje: Zanima me, če je število dovoljenih znakov za vsak odgovor v vsebinskem delu prijavnice mišljeno brez ali s presledki?

Odgovor: V 5. poglavju besedila javnega razpisa je navedeno, da mora prijavitelj pri projektni dokumentaciji uporabiti pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno.